Interpelacja z dnia 2018-11-07 : Budowy oświetlenia ulicznego ul. Lipowskiego

W związku z licznymi skargami mieszkańców, zwracam się z kolejną prośbą o podjęcie działań zmierzających do zainstalowania czterech brakujących punktów świetlnych oświetlenia drogowego przy ul. Lipowskiego, na odcinku przejazd kolejowy- ul. Drożdżowa. Proszę o zaplanowanie środków finansowych na przedmiotową inwestycję w budżecie miasta na rok 2019.

Nieoświetlony odcinek ul. Lipowskiego jest częścią jednej z głównych tras komunikacyjnych Bieżanowa. Na odcinku tym znajduje się przystanek MPK linii autobusowej 133 oraz nieopodal przystanek PKP Bieżanów Drożdżownia. Jest to ciąg komunikacyjny o dużym natężeniu ruchu drogowego, a brak oświetlenia ulicznego stwarza realne niebezpieczeństwo zarówno dla pieszych użytkowników drogi, jak i dla tych zmotoryzowanych.

Z poważaniem

Aleksandra Dziedzic

Odpowiedź na interpelacje

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie budowy oświetlenia ulicznego ul. Lipowskiego, złożoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 7 listopada 2018 r., uprzejmie informuję:

Zgodnie z § 3 Statutu Dzielnicy do zakresu działania Dzielnicy należy wybór, planowanie i ocena realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy i służących zaspokajaniu potrzeb jej mieszkańców m.in. w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych: miejskiej infrastruktury drogowej w zakresie dróg wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 66 ust. 1 Statutu.

Uchwałą nr XXI/232/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 1999 r. w sprawie powierzenia Dzielnicom kompetencji decyzyjnych przy wyborze szczegółowych zadań w określonych dziedzinach (z późn. zm.) przekazano radom dzielnic kompetencje w zakresie decydowania o wyborze poszczególnych zadań określonych w § 3 pkt 1) Statutów Dzielnic Miasta Krakowa.

W dniu 1 marca 2018 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim oraz Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w sprawie wykonania oświetlenia w ciągu ul. Lipowskiego na odcinku od torów PKP do ul. Drożdżowej. Rada Dzielnicy XII brała pod rozwagę możliwość realizacji przedmiotowego zadania. Ustalono również, iż koniecznym jest zapewnienie finansowania i wprowadzenie zadania do budżetu Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa.

Rada Dzielnicy XII nie wystąpiła dotychczas z wnioskiem do właściwych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków celem zaopiniowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego oraz ewentualnego umieszczenia go na listach rankingowych zadań zgłoszonych do ujęcia w budżecie Miasta Krakowa, a zatem nie zabezpieczyła środków finansowych na ten cel.