Interpelacja z dnia 2019-04-10 : Informacji o podjętych działaniach w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki dla dzieci z krakowskich szkół i przedszkoli w związku z odbywającym się strajkiem nauczycieli

W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców przypadkami całkowitego zamknięcia placówek oświatowych na terenie miasta Krakowa, na które została wydana, w imieniu Prezydenta Miasta, zgoda Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, zwracam się z zapytaniem o podjęte działania w celu realizacji obowiązków ustawowych wynikających między innymi z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Na dyżurze radnego zostały mi zgłoszone przypadki chaosu informacyjnego, jaki panuje w niektórych szkołach. Rodzice uzyskują od dyrektorów szkół i przedszkoli informacje o wydawanej przez Urząd Miasta Krakowa zgodzie na zamykanie placówek oświatowych, brak jest natomiast informacji o jakichkolwiek podjętych działaniach Prezydenta Miasta, zmierzających do zapewnienia opieki dla dzieci z krakowskich szkół i przedszkoli. Enigmatyczne informacje o całkowitym zamknięciu niektórych placówek oświatowych, wraz z powołaniem się na zgodę Urzędu Miasta, znajdują się także na stronach internetowych tych placówek. W tych miejscach również brak jest jakichkolwiek informacji o podjęciu działań mających na celu wywiązanie się Prezydenta Miasta z obowiązków, które nakłada na niego ustawa Prawo oświatowe.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o podanie podstawy prawnej upoważniającej Prezydenta Miasta Krakowa do wydania decyzji o całkowitym zamknięciu szkół, oraz proszę o udzielenie szczegółowych informacji o podjętych działaniach w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki dla dzieci z krakowskich szkół i przedszkoli w związku z odbywającym się strajkiem nauczycieli. Proszę o podanie informacji o podjętych działaniach odrębnie w stosunku do każdej placówki oświatowej, co do której wydano przez Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa zgodę na jej zamknięcie.

Z poważaniem

Aleksandra Dziedzic

Odpowiedź na interpelacje