Interpelacja z dnia 2018-09-12 : Lokalizacji pomnika 100-lecia odzyskania niepodległości

W związku z prośbą mieszkańców Bieżanowa, związaną z planowaną lokalizacją pomnika upamiętniającego 100 lecie odzyskania niepodległości, proszę o ponowne rozważanie możliwości dokonania przesadzenia drzewa Magnolii w Bieżanowie.

Z poważaniem

Aleksandra Dziedzic

Odpowiedź na interpelacje

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie lokalizacji pomnika 100-lecia odzyskania niepodległości, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 12 września 2018 r., uprzejmie informuję, że do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie pismem znak KD-03.403.7.10.2018 z dnia 18 maja 2018 r. przekazany został wniosek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich EDEN (SRK EDEN) dotyczący posadowienia pamiątkowego głazu.

Zgodnie z oczekiwaniami inicjatorów przedsięwzięcia, przedmiotowy obelisk winien zostać usytuowany w centralnej części zieleńca, na terenie działki nr 315 obr. 101 Podgórze, położonej u zbiegu ul. ks. Jerzego Popiełuszki i ul. Braci Jamków. W miejscu tym w kwietniu br. posadzone zostały magnolie Soulangeana 'Heaven Scent’ w ramach sadzenia drzew i krzewów z udziałem mieszkańców i władz miasta Krakowa z okazji obchodów tegorocznych Dni Ziemi. Nasadzenia objęte są roczną gwarancją oraz pielęgnacją do listopada 2019 r., o czym ZZM poinformował stowarzyszenie pismem znak: ZZM.ID.54.201.18.10131.JK1 z dn. 5 lipca 2018 r., w którym nie wyrażono zgody na usytuowanie kamienia w miejscu nowych nasadzeń.

W wyniku wspólnych ustaleń z Przedstawicielem SRK EDEN wyznaczona została kolejna lokalizacja w obszarze tej samej działki, niewymagająca przesadzenia przedmiotowych magnolii. Następnie, podczas spotkania w terenie w dniu 7 września 2018 r. z udziałem inicjatorów potwierdzono ustaloną wcześniej lokalizację.

Odnośnie do kwestii możliwości przesadzenia drzewa magnolii Zarząd Zieleni Miejskiej stoi na stanowisku, iż z uwagi na to, że egzemplarze mają formę wielopienną, przesadzenie jednego egzemplarza nie jest wystarczające do zapewnienia w przyszłości pożądanej ekspozycji Kamienia Pamięci. W związku z tym ZZM nie wyraża zgody na przesadzenie magnolii.