Interpelacja z dnia 2018-10-24 : Organizacji kursów autobusów linii 243

W związku z licznymi głosami mieszkańców Bieżanowa, dotyczącymi organizacji kursów autobusów linii 243, zwracam się z uprzejmą prośbą o analizę i rozwiązanie problemu. Bolączką mieszkańców jest niedostosowany rozkład kursów autobusów linii 243 do istniejących potrzeb. Autobus linii 243 w aktualnym rozkładzie ma przewidziany tylko jeden kurs na godzinę, przyjeżdża często przeładowany i opóźniony z Węgrze Wielkich.

Z poważaniem

Aleksandra Dziedzic

Odpowiedź na interpelacje

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie organizacji kursów autobusów linii 243, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 24 października 2018 r., uprzejmie informuję.

Ustalenia określone w porozumieniu międzygminnym, zawartym pomiędzy Gminą Miejską Kraków i Gminą Wieliczka w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, umożliwiają uruchomienie nowych linii autobusowych, zmiany godzin odjazdów poszczególnych kursów, zmiany przebiegu linii poza granicami administracyjnymi Gminy Miejskiej Kraków, jak również zmiany w częstotliwości kursowania komunikacji. Powyżej opisane zmiany wprowadza organizator lokalnego transportu zbiorowego oraz transportu lokalnego na wniosek lub po uzgodnieniu z zainteresowanym samorządem. Z uwagi na powyższe nie ma możliwości zwiększenia częstotliwości kursowania linii 243 bez uzyskania zgody przedstawicieli Gminy Wieliczka (współfinansującej funkcjonowanie linii).

ZIKiT wielokrotnie występował ze stosownym wnioskiem skierowanym do władz Gminy Wieliczka w sprawie możliwości wzmocnienia linii autobusowej nr 243. Niemniej jednak z uwagi na brak środków finansowych pokrywających koszt wzrostu pracy przewozowej na przedmiotowej linii autobusowej, Gmina Wieliczka nie zaopiniowała pozytywnie ww. wniosku.

Jednocześnie informuję, że zgłoszenia pasażerów dotyczące zatłoczenia w autobusach linii 243, stanowiły podstawę dokonania przez ZIKiT ponownej analizy możliwych rozwiązań poprawy komfortu podróżowania, co umożliwiło zaproponowanie rozwiązania zwiększającego częstotliwość kursowania przedmiotowej linii autobusowej bez konieczności podniesienia kosztów ponoszonych przez Gminę Wieliczka.

Aktualnie Gmina Wieliczka nie przedstawiła jeszcze swojego stanowiska w sprawie zaproponowanego rozwiązania, niemniej jednak w przypadku uzyskania opinii pozytywnej, podjęte zostaną działania umożliwiające wprowadzenie nowego rozkładu jazdy linii nr 243.