Interpelacja z dnia 2019-02-28 : Planu wykupu działki nr 682/4 przy ul. Gerberowej

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, co do terminu planowanego wykupu działki nr 682/4- ul. Gerberowa, oznaczonej w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stary Bieżanów" symbolem KDD.19 tj. tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.

Z poważaniem

Aleksandra Dziedzic

Odpowiedź na interpelacje

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie wykupu działki nr 682/4 przy ul. Gerberowej, przekazaną przez Pana Dominika Jaśkowca, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa w dniu 28 lutego 2019 r., uprzejmie informuję, że nabywanie gruntów na rzecz Gminy Miejskiej Kraków reguluje przepis § 5 ust. 1 uchwały nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków, w myśl którego pozyskiwanie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych następuje w przypadku, gdy nieruchomość niezbędna jest do realizacji celów publicznych i zadań własnych Miasta. Każdorazowo zachodzi zatem konieczność wykazania zasadności pozyskania danej działki do zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków, a więc możliwości jej wykorzystania na wskazane wyżej cele, na realizację których w budżecie Gminy zarezerwowane zostały środki finansowe.

Zgodnie z procedurą wewnętrzną dotyczącą pozyskiwania terenów pod realizację zadań Gminy warunkiem niezbędnym podjęcia działań w tym zakresie jest istnienie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazującego teren przeznaczony do pozyskania w ramach planowanych zamierzeń inwestycyjnych bądź też uzyskanie prawomocnej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego (UUCP). Pozyskiwanie nieruchomości, które są związane z inwestycjami drogowymi, a nie są objęte zadaniami programowymi Gminy corocznie dokonywane jest na podstawie tzw. listy hierarchicznej przygotowywanej przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa w porozumieniu z Radami Dzielnic Miasta Krakowa. Dopiero zaistnienie wskazanych powyżej okoliczności uzasadnia podjęcie czynności mających na celu nabycie konkretnych nieruchomości do zasobu gminnego.

Uprzejmie informuję, że ulica Gerberowa, położona na działce nr 682/4 obr. 101 jedn. ewid. Kraków - Podgórze będącej własnością osób fizycznych, nie została zaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych, stanowi drogę wewnętrzną i nie pozostaje w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Ulica ta obsługuje wyłącznie mieszkańców i nie jest istotna dla układu komunikacyjnego Gminy Miejskiej Kraków, dlatego Zarząd Dróg Miasta Krakowa nie widzi potrzeby nabycia przedmiotowej działki do zasobu Gminy Kraków.