Interpelacja z dnia 2018-07-04 : Propozycji umieszczenia tablic informacyjnych

W związku z uwagami zgłaszanymi na moich dyżurach, dotyczącymi kwestii dokarmiania ptaków w obrębie Rynku Głównego oraz Bulwarów Wiślanych zwracam się z wnioskiem o umieszczenie tablic informujących jak prawidłowo należy dokarmiać ptaki.

Z poważaniem

Aleksandra Dziedzic

Odpowiedź na interpelacje

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie umieszczenia tablic informujących, jak prawidłowo należy dokarmiać ptaki, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 4 lipca 2018 r., uprzejmie informuję, że edukacja społeczeństwa w zakresie problematyki związanej z dokarmianiem dziko żyjących ptaków na terenie Krakowa jest potrzebna, a pomysł umieszczenia tablic informacyjnych o prawidłowym dokarmianiu ptaków z pewnością zasługuje na uwagę.

Rynek Główny oraz część bulwarów Wiślanych położone są w układzie urbanistycznym miasta Krakowa, który został wpisany do rejestru zabytków i jest jednocześnie objęty uchwałą w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (uchwała nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. z późn. zm.). Obszar ten podlega także regulacjom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Stare Miasto? (uchwała nr Xll/131/ll Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r.), który ustala zasady kształtowania i zagospodarowania przestrzeni publicznej. Ponadto Rynek Główny znajduje się na terenie uznanym za pomnik historii (zarządzenie Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 r.), na którym obowiązują przepisy zarządzenia nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (z późn. zm.).

Przywołane uregulowania prawne wskazują, że wspomniane tereny stanowią cenną przestrzeń w krajobrazie miasta i wszelkie działania związane z propozycjami jego dodatkowego zagospodarowania (np. poprzez umieszczenie tablic informacyjnych) powinny zostać poprzedzone staranną analizą pod względem ładu przestrzennego oraz estetyki rozwiązań.

Umieszczenie tablic informacyjnych wymaga opracowania całościowej koncepcji realizacji zadania, w tym: projektu wskazującego lokalizację, liczbę tablic, ich formę przestrzenną, wymiary i kolorystykę, treść itp. Konieczne jest także wskazanie realizatora zadania oraz zaplanowanie odpowiednich środków w budżecie Gminy Miejskiej Kraków na jego wykonanie (do rozważenia pozostaje ewentualność pozyskania sponsora).

Realizacja zadania musi być poprzedzona przeprowadzeniem procedury uzgadniania między wydziałami merytorycznymi oraz jednostkami miejskimi (w tym m.in. w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Wydziale Kształtowania Środowiska UMK, Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie). Wykonanie zadania wymaga także pozyskania pozytywnych opinii służb konserwatorskich i architektonicznych. Ostatni etap działań jest związany z koniecznością uzyskania zezwolenia zarządcy drogi lub zawarcia stosownej umowy z Gminą Miejską Kraków.

Problem związany z dokarmianiem ptaków jest aktualnie analizowany pod kątem podjęcia następujących działań. W bieżącym roku Wydział Kształtowania Środowiska UMK planuje wykonanie inwentaryzacji polegającej na zlokalizowaniu popularnych miejsc dokarmiania ptaków i innych zwierząt w mieście. Następnie z początkiem 2019 r. planowane jest przygotowanie odpowiednich materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjnej związanej z zagadnieniem dokarmiania dzikich zwierząt w tych miejscach.