Interpelacja z dnia 2018-04-11 : Terenu na wzgórzu Kaim

W związku z powziętą przeze mnie informacją, iż pomnik z czasów I wojny światowej znajdujący się na Wzgórzu Kaim został wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego wraz z najbliższym otoczeniem, zwracam się z zapytaniem dotyczącym terminu wykupu nieruchomości na których zlokalizowany jest pomnik oraz terenów nieruchomości bezpośrednio przyległych. Proszę o rozważenie możliwości przystąpienia do działań zmierzających do wykupu przedmiotowych nieruchomości jeszcze przed terminem uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa.

Z poważaniem

Aleksandra Dziedzic

Odpowiedź na interpelacje

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie terenu na wzgórzu Kaim, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 11 kwietnia 2018 r., uprzejmie informuję.

Przeprowadzenie procesu inwestycyjnego wraz z wykupem gruntów, na którym stoi pomnik na wzgórzu Kaim i dojścia do pomnika winno spełniać ogólne kryteria nabywania nieruchomości do zasobu gminnego.

Informuję uprzejmie, iż nabywanie gruntów na rzecz Gminy Miejskiej Kraków reguluje przepis § 5 ust. 1 uchwały nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków. W myśl ww. przepisu pozyskiwanie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych następuje w przypadku, gdy nieruchomość niezbędna jest do realizacji celów publicznych i zadań własnych Miasta. A zatem każdorazowo zachodzi konieczność wykazania zasadności pozyskania danej działki do zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków, a więc możliwości jej wykorzystania na wskazane wyżej cele.

Dodatkowo, zgodnie z obowiązującą procedurą dotyczącą nabywania terenów pod realizację zadań Gminy, Wydział Skarbu Miasta pozyskuje nieruchomości wchodzące w zakres inwestycji w oparciu o prawomocne decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji, decyzje o warunkach zabudowy lub zgodnie z ustaleniami obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, jak również z uwzględnieniem posiadanych środków finansowych zarezerwowanych na konkretny cel w budżecie Miasta.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności uprzejmie informuję, iż pozyskanie do zasobu gminnego terenu, na którym zlokalizowany jest pomnik na wzgórzu Kaim, będzie możliwe po uchwaleniu przez Radę Miasta Krakowa sporządzanego obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa". Wyżej wymieniony projekt planu, wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 11 kwietnia do 11 maja 2018 r., obejmuje bowiem przedmiotowy teren.

Projekt przedmiotowego planu wyznacza w obszarze nr 158 (w otoczeniu pomnika) tereny zieleni urządzonej o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępne parki oznaczone symbolem 158.ZP.1. Powyższe ustalenie miejscowego planu umożliwi opracowanie koncepcji przedsięwzięcia dotyczącej ochrony rejonu obelisku na wzgórzu Kaim oraz dokumentacji projektowej, co pozwoli na pozyskanie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków niezbędnych nieruchomości lub ich części w sąsiedztwie pomnika i ich docelowe zagospodarowanie przez Zarząd Zielni Miejskiej w Krakowie.