Interpelacja z dnia 2018-06-27 : Terenu parkingu przy markecie Point przy ul. Bieżanowskiej

W związku z powziętą informacją, iż występują problemy z prawidłowym wyznaczaniem miejsc parkingowych, w tym miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, przy sklepie Market Point ul. Bieżanowska zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji kto odpowiada za sposób wyznaczenia na powyższym terenie miejsc parkingowych. Proszę o zainteresowanie sprawą.

Z poważaniem

Aleksandra Dziedzic

Odpowiedź na interpelacje

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie terenu parkingu przy sklepie Market Point przy ul. Bieżanowskiej 276 w Krakowie, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 27 czerwca 2018 r., uprzejmie informuję.
Miejsce dla osoby niepełnosprawnej wyznaczone przy sklepie Market Point znajduje się na terenie prywatnym i zostało wyznaczone przez tamtejszego zarządcę terenu. Wyznaczono je w sposób niezgodny z przepisami, gdyż jedyna możliwość zajęcia tego stanowiska przez uprawniony pojazd wymaga wjechania przez przejście dla pieszych, a następnie przejechania przez chodnik. Pozostałe miejsca postojowe wyznaczono również w sposób wymagający przejeżdżania przez chodnik. Takie rozwiązanie stanowi zagrożenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, tj. pieszych. Dlatego w omawianej lokalizacji zostały wprowadzone słupki blokujące U-12c, których zadaniem jest zabezpieczenie ciągu pieszego przed ruchem pojazdów.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) pozwolenia na budowę nie wymaga budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie.

Budowa do 10 miejsc postojowych, na mocy art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, została również zwolniona z obowiązku zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 4 Prawa budowlanego, który stanowi, iż roboty budowlane, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2, wykonywane:

1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają pozwolenia na budowę,

2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1

- przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę na nowe miejsca postojowe informuję, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza między innymi zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.

Natomiast kwestia organizacji ruchu w postaci wydzielania miejsc postojowych nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Wydział Architektury i Urbanistyki UMK nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji wobec zgłoszenia z dnia 17 marca 2015 r. zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni parkingu oraz dociepleniu budynku przy ul. Bieżanowskiej 276, działka nr 37 obr. 101 Podgórze (sygnatura sprawy: AU-01-4.6743.462.2015.APS).

Usytuowanie miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w przypadku nowych inwestycji wskazane jest w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz w projekcie zagospodarowania działki, sporządzonych przez uprawnionego architekta. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek użytkować obiekt budowlany

w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

W związku z zaistniała sytuacją Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki przeprowadzi czynności inspekcyjno-kontrolne dotyczące miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanych w Krakowie przy ul. Bieżanowskiej przy sklepie Market Point.