Interpelacja z dnia 2019-01-10 : Umieszczenia lustra drogowego przy ul.Grzecha

W związku z licznymi prośbami mieszkańców, zwracam się z ponownym wnioskiem o umieszczenie lustra drogowego na skrzyżowaniu przy ul. Jana Grzecha, na wysokości domu nr 1, gdzie widoczność jest w znacznym stopniu ograniczona.

Z poważaniem

Aleksandra Dziedzic

Odpowiedź na interpelacje

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie umieszczenia lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Jana Grzecha z ul. Księdza Jerzego Popiełuszki i ul. Ferdynarda Weigla, przekazaną przez Pana Dominika Jaśkowca, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa w dniu 10 stycznia 2019 r., uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) lustra drogowe stosuje się w miejscach, gdzie stojące przy drodze budynki, słupy, drzewa itp. ograniczają widoczność kierującym pojazdami. Dotyczy to przede wszystkim:

- skrzyżowań dróg i ulic osiedlowych,

- wyjazdów z posesji,

- przystanków komunikacji zbiorowej usytuowanych na łukach dróg (torów) lub ulic,

- dróg wewnętrznych w zakładach produkcyjnych, obiektach handlowych itp.

Podczas przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono, że geometria ww. skrzyżowania wraz z obowiązującą w tym rejonie organizacją ruchu oraz prawidłowe ustawienie pojazdu wyjeżdżającego z ul. Jana Grzecha zapewniają wystarczającą widoczność pozwalającą na bezpieczne prowadzenie ruchu pojazdów. W związku z powyższym wprowadzenie wnioskowanych zmian w obowiązującej organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku aktualnie nie ma uzasadnienia.