Interpelacja z dnia 2019-01-10 : Wykonania progów zwalniających oraz przejścia dla pieszych na ul. Ściegiennego 2

W związku z licznymi prośbami mieszkańców, zwracam się z ponownym wnioskiem o wykonanie progów zwalniających oraz przejścia dla pieszych na ul. Księdza Piotra Ściegiennego w Krakowie na odcinku od połączenia z ul. Konrada Wallenroda do ul. Bieżanowskiej. Na powyższym odcinku drogi dochodzi bowiem niejednokrotnie do sytuacji, gdzie pojazdy poruszające się z nadmierną prędkością, stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych.

Z poważaniem

Aleksandra Dziedzic

Odpowiedź na interpelacje

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie wykonania progów zwalniających oraz przejścia dla pieszych na ul. Księdza Ściegiennego, przekazaną przez Pana Dominika Jaśkowca, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa w dniu 10 stycznia 2019 r., uprzejmie informuję.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. poz. 2181 z późn. zm.), progów zwalniających nie można umieszczać bliżej niż 30 m od przejścia dla pieszych, jak również 40 m od skrzyżowań (ul. Bieżanowska, ul. Nad Potokiem, ul. Okocimska). Ponadto nie dopuszcza się umieszczania progów zwalniających nad konstrukcjami inżynierskimi, takimi jak: przepusty, przejścia podziemne, komory instalacji wodociągowych i c.o. itp. oraz w odległości mniejszej niż 25 m od nich, ze względu na niszczący wpływ wstrząsów powodowanych przejeżdżaniem pojazdów samochodowych.

Dodatkowo ze względu na występujące na wnioskowanym odcinku ul. Księdza Ściegiennego liczne zjazdy do posesji, poziomy łuk drogi, spadek podłużny jezdni oraz licznie zlokalizowane w jezdni studzienki kanalizacyjne, montaż progów zwalniających w przedmiotowej lokalizacji nie spełnia warunków określonych w załączniku do ww. rozporządzenia.

Odnosząc się natomiast do kwestii wyznaczenia przejścia dla pieszych w przedmiotowej lokalizacji uprzejmie informuję, że Zarząd Dróg Miasta Krakowa w piśmie z 15 listopada 2018 r. skierowanym do Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim poinformował o możliwości wyznaczenia ww. przejścia przez ul. Księdza Ściegiennego. Z uwagi na powyższe zostanie opracowany nowy projekt docelowej organizacji ruchu, który po uzyskaniu wymaganych opinii oraz zatwierdzeniu zostanie zrealizowany przez ww. jednostkę pod warunkiem pozostawania wolnych środków finansowych przeznaczonych na wykonanie i utrzymanie oznakowania. Przed wyznaczeniem przejścia konieczna będzie również zmiana obecnej infrastruktury poprzez obniżenie krawężników.