Interpelacja z dnia 2018-10-24 : Zamierzenia inwestycyjnego budowy budynku zboru Świadków Jehowy przy ul. Wielickiej

W związku z licznymi głosami mieszkańców ul. Wielickiej, związanymi z niepokojami po powziętej wiadomości o zamierzeniu budowy zboru Świadków Jehowy przy ul. Wielickiej proszę o udzielenie szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowej sprawy.

Z poważaniem

Aleksandra Dziedzic

Odpowiedź na interpelacje

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie zamierzenia inwestycyjnego budowy budynku zboru Świadków Jehowy przy ul. Wielickiej, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 24 października 2018 r., uprzejmie informuję.

Na wniosek z 20 września 2018 r. (korekta wniosku: 30 października 2018 r.) w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku zboru Świadków Jehowy z wewnętrzną drogą dojazdową, parkingiem naziemnym na działkach nr 514/14, 514/15 obr. 100 jedn. ewid. Podgórze wraz z budową zjazdu i dojścia pieszego na działce nr 514/10 15 obr. 100 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie” (sygnatura sprawy: AU-02-3.6730.2.114Ó.2018.MLU).

Przedmiotowe postępowanie znajduje się obecnie na etapie opiniowania i uzgadniania. Dotychczas wtoku postępowania uzyskano opinie:

Miejskiego Konserwatora Zabytków z 23 października 2018 r. (znak: KZ-03.4120.6.933.2018. DJ),

Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK z 19 października 2018 r. (znak: AU-02-3.6730.2.1146.2018. MLUIC),

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK z 22 października 2018 r.

(znak: AU-02-3.6730.2.1146.2018.MLU),

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 18 października 2018 r. (znak:

KR.2.3.521.481.2018. JB).

Aktualnie Wydział Architektury i Urbanistyki UMK oczekuje na opinię Wydziału Kształtowania Środowiska UMK oraz Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Po uzyskaniu kompletu wymaganych opinii sporządzona zostanie analiza urbanistyczno-architektoniczna obszaru wyznaczonego wokół terenu objętego wnioskiem, która będzie miała na celu wykazać, czy przedsięwzięcie zarówno pod względem funkcji, jak i formy spełnia warunki określone w art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1945) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588).

Na podstawie wyników ww. analizy oraz uzyskanych opinii sporządzony będzie projekt decyzji. Określona będzie możliwość realizacji danej inwestycji w kontekście zachowania warunków wynikających z przepisów odrębnych. Wówczas podjęte zostanie rozstrzygnięcie w danej sprawie, tzn. ustalone zostaną warunki zabudowy lub w wypadku stwierdzenia sprzeczności z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub przepisami odrębnymi przygotowana a następnie wydana będzie decyzja o odmowie ustalenia warunków zabudowy.